می 13, 2020
تصویر پوشش سینی کابل

پوشش سینی کابل

آگوست 25, 2020
محیط مناسب برای نصب سینی کابل

محیط مناسب برای نصب سینی کابل

محیط مناسب برای نصب سینی کابل...همان طور که می دانید جهت هدایت، انتقال، محافظت از سیم و کابل برق در ساختمان ها از سینی کابل استفاده می شود.
آگوست 31, 2020
انتخاب سینی کابل

انتخاب سینی کابل مناسب

انتخاب سینی کابل مناسب...همان طور که می دانید سینی کابل ها به عنوان سیستم های پشتیبانی برایکابل ها و سیم های برق مورد استفاده قرار می گیرند.
آگوست 31, 2020
سینی کابل با تهویه طبیعی

سینی کابل با تهویه طبیعی

بسیاری از افراد در انتخاب سینی کابل به سمت سینی کابل با تهویه طبیعی( مشبک ) می روند دلیل اصلی که افراد نسبت به کابل های دیگر این نوع کابل ها...