انبساط و انقباض حرارتی سینی کابل

در سیم کشی برق ساختمان ها، یک سیستم سینی کابل برای نگهداری و هدایت
کابل های الکتریکی عایق مورد استفاده برای توزیع برق، کنترل و ارتباطات به کار می رود.
سینی های کابل به عنوان جایگزینی برای سیم کشی باز یا سیستم های لوله کشی
برق استفاده می شوند و معمولا برای مدیریت هدایت کابل ها در ساخت و ساز تجاری
و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند سینی های کابل به طور خاص
در مواردی که تغییرات در یک سیستم سیم کشی قابل پیش بینی باشد مفید هستند.
به این دلیل که کابل های جدید را می توان با قرار دادن در سینی کابل
موجود به جای کشیدن آنها از طریق یک لوله جدید، اجرا نمود.
طبق استانداردها و مقررات NEC یک سیستم سینی کابل یک واحد
یا مجموعه ای از واحدها یا بخش ها و اتصالات مربوطه است
که یک سیستم ساختاری سخت است و برای نگهداری و بستن ایمن کابل ها
و مسیرهای هدایت کابل ها مورد استفاده قرار می گیرد.
یک سیستم سینی کابل ممکن است مورد انبساط و انقباض حرارتی  قرار بگیرد
به همین دلیل در این مقاله ما قصد داریم انبساط و انقباض حرارتی سینی کابل را برای شما شرح دهیم.

 انبساط و انقباض حرارتی سینی کابل

انبساط و انقباض حرارتی سینی کابل

امکان تحت تأثیر قرار گرفتن یک سیستم کابلی در شرایط انقباض و انبساط وجود دارد
که این مورد باید در زمان اجرا شدن سینی گذاری لحاظ گردد
جهت مشخص کردن صفحات اتصال سینی مورد نظر جهت توسعه طول سینی
طول سینی کابل مستقیمی که می‌توان اجرا کرد و تفاوت کلی بین حداقل دمای زمستان
و البته حداکثر دمای تابستان را در نظر گرفته شودبرای عملکرد درست،
صفحات توسعه طول سینی نیاز
احتیاج به تنظیم ریزتر فاصله بین سینی ها دارند
نزدیکترین اتصال به نقفطه وسط بین صفحات توسعه باید همانند لنگر باشد که  آزادی لازم
جهت سینی برای حرکت طولی در هر دو جهت را بدهد.
هنگامی که یک سیستم سینی کابل به عنوان هادی زمین تجهیزات به کار برده می شود
استفاده از اتصالات همبندی در تمام اتصالات توسعه طول سینی
برای حفظ پیوستگی مدار الکتریکی حائز اهمیت است.